i-Studovna

Osobní zájmena

1. definice
2. členění: 1., 2. a 3. osoba
3. skloňování


1. OSOBNÍ ZÁJMENA


- poukazují na osobu/věc, o které se pojednává
- ve větě zastupují podstatné jméno
- jsou jednotného nebo množného čísla
- vyjadřují první, druhou nebo třetí osobu2. ČLENĚNÍ: 1., 2. A 3. OSOBA

1. osoba - zájmena, která označují mluvčího:

я
мы

[ja]
[my]


my

Я до́ма. [ja dóma] Jsem doma.
Мы в магази́не. [my v magazíně] Jsme v obchodě.

2. osoba - zájmena, která označují osoby, s nimíž mluvíme:

ты
вы

[ty]
[vy]

ty
vy

Ты в кино́? [ty f kinó] Jsi v kině?
Вы хоро́ший челове́к. [vy haróšy čilavjék] Jste dobrý člověk.

3. osoba - zájmena, která označují osobu nebo věcí, o kterých mluvíme:
- tvar они́ platí pro všechny tři rody

он, она́, оно́
они́

[on aná anó]
[aní]

on, ona, ono
oni

Он в маши́не.         [on v mašýně] Je v autě.
Она́ на ку́хне.         [aná na kúchně] Je v kuchyni.
Оно́ холо́дное. [anó chalódnaje] Je studené.
Они́ на пля́же. [aní na pl'áže]

Jsou na pláži.3. SKLOŇOVÁNÍ


TABULKA (!) 

1. osoba: я, мы

TABULKA (!)

Я в теа́тре. [ja f tiátrě] (Já) jsem v divadle.
Меня́ нет в маши́не. [miňá nět v mašýně] (Já) nejsem v autě.
Мне на́до на рабо́ту.         [mně náda na rabótu] Potřebuji jít do práce.
Меня́ привезу́т. [miňá privizút] Přivezou mě.
О́бо мне не на́до беспоко́ится. [ába mně ni náda bispakóitsa] Nebojte se o mně.
Пое́хали со мной! [pajéchali sa mnoj] Pojeď se mnou!

Мы бра́тья. [my bráťja] (My) jsme bratři.
Нас нет до́ма. [nas nět dóma] (My) nejsme doma.
Нам на́до идти́. [nam náda ití] (My) potřebujeme jít.
Нас заберё́т друг. [nas zabirjót druk] Vyzvedne nás kamarád.
О нас говоря́т. [a nas gavarját] Mluví o nás.
Э́то сде́лано на́ми. [éta sďélana námi] To jsme vyrobili my.

2. osoba: ты, вы

TABULKA (!)

Ты мой друг. [ty moj druk] (Ty) jsi můj kamarád.
Тебя́ нет на рабо́те. [tibjá nět na rabótě] (Ty) nejsi v práci.
Тебе́ не на́до уходи́ть. [tibjé ni náda uchadíť] Nemusíš odcházet.
Роди́тели тебя́ ждут.         [radítěli tibjá ždut] Rodiče na tebe čekají.
О тебе́ пи́шут в газе́те. [o tibjé píšut v gazjétě] Píšou o tobě v novinách.
С тобо́й мне хорошо́. [s tabój mně charašó] Je mi s tebou dobře.
Вы краси́вая. [vy krasívaja] (Vy) jste hezká.
Вас нет на ма́тче. [vas nět na mátči] (Vy) nejste na zápase.
Вам расска́зать анекдо́т? [vam rasskazáť anikdót] Mám vám říct vtip?
Приглаша́ю вас на обе́д. [priglašáju vas na abět] Zvu vás na oběd.
Я ду́маю о вас. [ja dúmaju a vas] Myslím na vás.
Я с ва́ми не пойду́. [ja s vámi ni pajdú] (Já) nepůjdu s vámi.


3. osoba: он, она́, оно́, они́

- он, она́, они́ maj í po předložkách na začátku н- :

o нём
с ней
без них

[o ňom]
[s ňej]
[běz nich]

o něm
s ní
bez nich


TABULKA (!)

- tvary его́, её́, их jsou zároveň přivlastňovacími zájmeny

Он оди́н. [on adín] (On) je sám.
Его́ нет в магази́не. [jivó nět v magazíně] (On) není v obchodě.
Ей на́до купи́ть ку́ртку. [jej náda kupíť kúrtku] (Ona) potřebuje koupit bundu.
Его́ на́до успоко́ить. [jivó náda uspakóiť] Musíme ho uklidnit.
О них не говоря́т. [a nich ně gavarját] O nich se nemluví.
Мы идё́м с ни́ми. [my iďóm s ními] (My) jdeme s nimi.


PAMATUJ

stejně jako v češtině
                                                          вы / Вы = vy (množné číslo)

                                                                          = vy (vykání)

                                                                          = Vy (zdvořilostní forma)