i-Studovna > angličtina > gramatika

Opisné tvary modálních sloves

1. definice
2. použití
3. testovací otázky


1. OPISNÉ TVARY MODÁLNÍCH SLOVES

Modální (způsobová) slovesa netvoří jiný než přítomný čas. Proto pro vyjádření věty v jiném čase použijeme tzv. opisné tvary.
POZOR! Opisy nejsou jedním z tvarů modálních sloves! Jsou to slovní spojení, která mají stejný nebo podobný význam, jako dané modální sloveso.2. POUŽITÍ

Nejběžnější opisy modálních sloves podle významu jsou:

- schopnost

can be able to umět / být schopen
can´t not be able to neumět / nebýt schopen

- svolení
can, may be allowed to smět / mít dovoleno

povinnost
must, need to have to muset / mít povinnost

zákaz
can´t, mustn´t not be allowed to nesmět / mít zakázáno

nemít povinnost
needn´t not have to nemuset


Příklady vět s použitím modálních sloves a jejich opisných tvarů v přítomném čase:

I can help you with your English. Můžu ti s tvojí angličtinou pomoct.
I am able to help you with your English.  Jsem schopný ti s tvojí angličtinou pomoct.

I must finish it myself. Musím to dokončit sám.
I have to finish it myself. Musím to dokončit sám.

I can use your property. Můžu užívat váš majetek.
I am allowed to use your property. Mám povoleno užívat váš majetek.

Chceme-li větu s modálním slovesem říct v jiném než přítomném čase, použijeme opisný tvar daného modálního slovesa a ten převedeme do potřebného času. To stejné platí v případě otázek a záporu:

- Budoucí čas

to be able to

I will be able to study. Budu schopen studovat.
Will I be able to study? Budu schopen studovat?
I won’t be able to study. Nebudu schopen studovat.

to have to
I will have to cook. Budu muset vařit.
Will I have to cook? Budu muset vařit?
I won’t have to cook. Nebudu muset vařit.

to be allowed to
I will be allowed to write you a letter. Budu ti moct napsat dopis.
Will I be allowed to write you home? Budu ti moct napsat dopis?
I won’t be allowed to write you home.   Nebudu ti moct naspat dopis.

Minulý čas

to be albe to
I was able to speak Spanish. Uměl jsem španělsky.
Was I able to speak Spanish? Uměl jsem španělsky?
I wasn’t able to speak Spanish.    Neuměl jsem španělsky.

to have to
I had to work with him. Musel jsem s ním pracovat.
Did I have to work with him? Musel jsem s ním pracovat?
I didn’t have to work with him. Nemusel jsem s ním pracovat.

to be allowed to
I was allowed to see his letters.  Směl jsem vidět jeho dopisy.
Was I allowed to see his letters? Směl jsem jeho dopisy vidět?
I wasn’t allowed to see his letters. Nesměl jsem vidět jeho dopisy.

Předpřítomný čas

to be able to
She has been able to work before her accident.  Před tou nehodou byla schopná pracovat.
Has she been able to work before her accident? Byla před tou nehodou schopná pracovat?
She hasn’t been able to work before her accident.   Před tou nehodou nebyla schopná pracovat.

to have to
We have had to solve the problem. Museli jsme vyřešit ten problém.
Have we had to solve the problem? Museli jsme ten problém vyřešit?
We haven’t had to solve the problem. Nemuseli jsme ten problém vyřešit.

to be allowed to
I have been allowed to finish the story. Bylo mi umožněno dokončit ten příběh.
Have I been allowed to finish the story? Bylo mi umožněno ten příběh dokončit?
I haven’t been allowed to finish the story. Nebylo mi umožněno ten příběh dokončit.

Předminulý čas

to be albe to
They had been able to work together before I came. Byli schopni spolu pracovat, ještě než jsem přišel.
Had they been able to work together before I came? Byli schopni spolu pracovat, ještě než jsem přišel?
They hadn’t been able to work together before I came. Nebyli schopni spolu pracovat, ještě než jsem přišel.

to have to
She had had to work for EU. Musela pracovat pro EU.
Had she had to work for EU? Musela pracovat pro EU?
She hadn’t had to work for EU. Nemusela pracovat pro EU.

to be allowed to
He had been allowed to stay alone. Měl dovoleno zůstat sám.
Had he been allowed to stay alone? Měl dovoleno zůstat sám?
He hadn’t been allowed to stay alone. Neměl dovoleno zůstat sám.