i-Studovna > angličtina > gramatika

Nevyjádřený podmět


1. definice
2. vyjadřování podmětu
3. vyjádření pomocí vazby there is / there are

1. NEVYJÁDŘENÝ PODMĚT

V anglické větě nesmí chybět podmět. Na rozdíl od češtiny, ve které podmět často vynecháváme, bychom v angličtině bez vyjádřeného podmětu nevěděli, o kom je vlastně řeč.


2. VYJADŘOVÁNÍ PODMĚTU

- v případě prosté oznamovací věty klademe podmět na začátek věty:

She is pretty. (Is pretty). Je hezká.
I have a problem. (Have a problem). Mám problém.
They live in Prague. (Lives in Prague). Žijí v Praze.
He is sleeping on a couch. (Sleeping on a couch). Spí na gauči.


- podmět vkládáme i do rozvinutých souvětí:

I don’t care, that you have a problem. Nezajímá mě, že máš problém.
I’m afraid it’s to much for him. Obávám se, že je to na něj příliš.
I’m not at home, I’m at work. Nejsem doma, jsem v práci.


- v češtině podmět nikdy nevyjadřujeme, mluvíme-li o počasí. V anglické větě ale podmět být musí a v tomto případě ho vyjádříme pomocí slovíčka it :

It is cold. Je chladno.
It is windy. Je větrno.
It is sunny. Je slunečno.


- podmět nesmí chybět ani v otázkách:

Do you have a problem? Máš problém?
Did she go out? Šla ven?
Where are they? Kde jsou?3. VYJÁDŘENÍ POMOCÍ VAZBY THERE IS / THERE ARE

Dalším způsobem, jak v angličtině vyjádřit podmět, je pomocí vazby there is / there are. Tato vazba nám umožňuje vyjádřit nejen to, že někde, na nějakém místě, něco je, ale především i to, že něco existuje.

Srovnejte:

There are cars in front of our house. Před naším domem jsou auta.
There are cars with heated steering wheels. Existují auta s vyhřívaným volantem.
There are many people in the cinema. V kině je hodně lidí.
There are people who can speak more languages. Jsou lidé, kteří umí více jazyků.
There isn’t anything on the floor. Na zemi nic neleží.
There isn’t any doubt about it. O tom není pochyb.Další příklady s vazbou there is / there are ve významu existovat:

There are moments when you want to be alone. Jsou chvíle, kdy chceš být sám.
There is a problem with funding. Je problém s financováním.
There are many different types of people. Na světě je mnoho různých typů lidí.PAMATUJ


Více informací a další příklady použití vazby there is / there are najdete v samostatném článku.