i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Neurčitá zájmena

1. definice
2. zájmeno man
3. neurčitá zájmena pouze pro osoby
4. neurčitá zájmena pouze pro věci
5. ostatní neurčitá zájmena


1. NEURČITÁ ZÁJMENA

- neurčitá zájmena popisují neznámou osobu, věc nebo množství
- v češtině to jsou zájmena jako např. někdo, něco, někteří, všichni apod.
- v němčině mohou tyto zájmena stát místo podstatných jmen nebo je doprovázet namísto členů
- některá neurčitá zájmena nemění svůj tvar, jiná se časují jako podstatná jména

2. ZÁJMENO MAN

- man je bezosobní zájmeno
- dá se použít bez ohledu na rod nebo číslo (man není to samé co der Mann)
- obecně lze přeložit jako člověk nebo se vůbec nepřekládá
- man se chová jako 3. osoba jednotného čísla ve skloňování i časování

Man muss immer aufpassen. Člověk si musí pořád dávat pozor.
Wie macht man das? Jak se to dělá?


- man se užívá pro obecné výroky
- lze jím nahradit trpný rod
- v 3. a 4. pádu má díky skloňování jiné tvary a sice jako člen neurčitý před jménem mužského rodu

Das kann einem passieren. To se může stát. (3. pád)
Das kann einen verrückt machen. Z toho se člověk může zbláznit. (4. pád)

- pokud věta či souvětí vyžaduje více podmětů a jedním z nich je man, musí být i všechny ostatní podměty v této formě

Wenn ihr  Absolventen seid, findet man eine gute Arbeit. (chybná varianta)

-

Wenn man Absolvent ist, findet man eine gute Arbeit. (správná varianta)

Když jste absolventi, najde se dobrá práce.  3. NEURČITÁ ZÁJMENA POUZE PRO OSOBY

Zájmena jemand a niemand
- jemand znamená někdo, niemand naopak nikdo
- používají se pro neurčité neznámé osoby
- nemají rod a množné číslo
- oboje se skloňují jako člen neurčitý před jménem mužského rodu
- v hovorové řeči jsou často i nevyskloňované

DE tab sklonovani jemand niemand

Ich rufe jemanden an. Někoho zavolám.
Sag das niemandem. Nikomu to neříkej.
Ist hier jemand? Je tu někdo?
Niemand wollte helfen. Nikdo nechtěl pomoct.


- v němčině se smí ve větě použít jen jeden zápor, se zájmenem niemand proto už nepoužíváme další zápory
- zájmeno jemand můžeme zesílit předponou irgend

Irgendjemand muss etwas tun!

Někdo musí něco udělat!4. NEURČITÁ ZÁJMENA POUZE PRO VĚCI

Zájmeno etwas
- etwas znamená něco a použije se pro neznámé věci 
- neskloňuje se 
- může stát místo členu nebo i nahrazovat podstatné jméno 
- může být zesíleno předponou irgend

Ich habe etwas für dich. Něco pro tebe mám.
Hast du etwas Warmes mit?

Máš s sebou něco teplého?

Wir müssen irgendetwas ausdenken! Musíme něco vymyslet!

Zájmeno nichts a alles
- nichts znamená nic a alles znamená všechno
- neskloňují se ani nemění svůj tvar

Ich weiß nichts. Já nic nevím.
Du musst alles selbst tun. Musíš to všechno udělat sám.


5. OSTATNÍ NEURČITÁ ZÁJMENA

- následující zájmena je možné použít jak pro věci tak pro osoby
- všechna se musí skloňovat

Zájmeno alle-
- udává množství, v překladu vše
- rozlišuje mezi rody
- může stát samostatně nebo společně se jménem namísto členu
- skloňuje se

DE tab sklonovani alle

Ich habe mit aller (Müttern) gesprochen. Mluvil jsem se všemi (matkami).
Alle (Menschen) wollen schon essen. Všichni (lidé) už chtějí jíst.
Wir haben allen (Kandidaten) gesehen. Viděli jsme všechny (kandidáty).

Zájmena jede a manche
- jede je v překladu každý a manche znamená některý/mnohý
- skloňují se jako člen určitý
- můžou stát samostatně i společně se jménem
- jede nemá množné číslo, místo něj by se v množném čísle užilo alle

Manches verstehe ich nicht. Mnohému nerozumím. (das)
Jeder Mann will ein gutes Auto. Každý muž chce dobré auto. (der)
Jedes Kind will nur spielen. Každé dítě si chce jen hrát. (das)
Jede will hübsch sein.            Každá chce být pěkná. (die)
Manche Lehrer sind schlecht bezahlt. Někteří/Mnozí učitelé jsou špatně placeni.(die)


Zájmena einige, viele, wenige, beide
- tyto zájmena se užívají v množném čísle
- mohou stát samostatně i s podstatným jménem namísto členu
- skloňují se jako člen určitý
- v překladu znamenají: einige - někteří, viele -  hodně/mnoho, wenige - málo, beide ‑ oba

Viele sind gekommen. Přišlo jich hodně.
Einige sind unsicher. Někteří jsou nejistí.
Wenige wollen aufgeben. Málokdo se chce vzdát.
Mit beiden Gewinnern sprechen wir. S oběma vítězi si promluvíme.


PAMATUJ

- jako zájmeno neurčité lze používat i neurčitý člen ein
- použije se bez podstatného jména
- ukazuje na již známou, ale stále neurčitou věc ve významu jeden
- skloňuje se ale jako člen určitý, tj. s koncovkami určitého členu
- jeho negativní opak je zájmeno kein - žádný

Ich habe Süßigkeiten. Gibst du mir eine? Mám sladkosti. Dáš mi jednu?
Mamma hat frische Brötchen. Gibt sie mir eins?

Maminka má čerstvé housky. Dá mi jednu?

Nein, du kriegst keins. Ne, ty nedostaneš žádnou.