i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Německý slovosled

1. definice
2. typy vět
3. věta oznamovací
4. věta tázací
5. souvětí souřadné
6. souvětí podřadné


1. NĚMECKÝ SLOVOSLED

- věta je samostatná a uzavřená jazyková jednotka
- má gramatickou stavbu a je obsahově ohraničená (intonací a interpunkcí)
- slovosled definuje ve větě pořadí slov, resp. větných členů (podmět, přísudek, předmět ad.)
- ve většině německých vět musí být podmět (na rozdíl od češtiny, která jej často vynechává)
- nejdůležitější roli má přísudek, tj. časované sloveso
- ostatní větné členy mohou své pozice kolem přísudku měnit
- existují 3 možnosti postavení slovesa ve větě, přičemž pozice přísudku závisí na druhu věty

     - sloveso na 2. místě
     - sloveso na 1. místě
     - sloveso na posledním místě


2. TYPY VĚT

- věty jednoduché
oznamovací
tázací
přací
zvolací
rozkazovací

- souvětí může být

souřadné
podřadné3. VĚTA OZNAMOVACÍ

Jednoslovný přísudek

- ve větě oznamovací stojí přísudek vždy na 2. místě
- pořádek ostatních slov se může měnit
- na prvním místě často stojí podmět
- místo podmětu může na 1. místě stát větný člen, který chceme zdůraznit, např. určení času, místa, předmět atd.
- podmět pak musí stát hned za slovesem


DE tab slovosled HV 2 rev1


Wir gehen in die Arbeit. Jdeme do práce.
Morgen gehen wir in die Arbeit. Zítra jdeme do práce.
Ich sage ihm nichts mehr. Nic už mu neřeknu.
Ihm sage ich nichts mehr. Jemu už nic neřeknu.

Přísudek složený

- přísudek je často složený z více sloves (budoucí či minulý čas, modální sloveso, konjuktiv aj.) nebo má odlučitelnou předponu
- časovaná forma slovesa je vždy na 2. místě
- infinitivy, odlučitelné předpony a minulá příčestí slovesa se zařadí až na konec věty


DE tab slovosled veta jednoducha rev1


Ich möchte dir etwas zeigen. Chci ti něco ukázat.
Er hat mir einen Brief geschrieben. Napsal mi dopis.
Frau Werner lädt uns zur Party ein. Paní Wernerová nás zve na párty.
Dieses Auto wollen wir endlich mal verkaufen. Toto auto chceme už konečně prodat.


4. VĚTA TÁZACÍ

Otázka zjišťovací

- na otázku zjišťovací je možné odpovědět ano/ne
- přísudek stojí na 1. místě
- na 2. místě je podmět
- pokud je přísudek složený, řadí se infinitivy, odlučitelné předpony a minulá příčestí slovesa až na konec věty


DE tab otazka zjistovaci rev1


Hast du Zeit für mich?            Máš na mě čas?
Kennt sie schon Tobias? Zná se už s Tobiasem?
Stellen wir uns vor?   Představíme se?
Habt ihr das gehört? Slyšeli jste to?

Otázka doplňovací

- otázka doplňovací si nevystačí s odpovědí ano/ne, vyžaduje další informace
- na 1. místě se nachází tázací zájmeno, předložka s tázacím zájmenem nebo tázací zájmenné příslovce (worüber, wozu atd.)
- přísudek (časované sloveso) je na 2. místě
- bezprostředně za přísudkem následuje podmět, pak ostatní větné členy, případně na konci druhá část přísudku (tj. odlučitelná předpona, infinitiv či příčestí)


DE tab otazka doplnovaci rev1


Was machst du gerade?        Co právě děláš?
Mit wem gehst du ins Theater? S kým jdeš do divadla?
Wer hat den Bikini vergessen? Kdo si zapomněl plavky?
Auf wen haben sie gewartet? Na koho čekali?


5. SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ

- souvětí souřadné spojuje hlavní věty
- každá věta má v souřadném souvětí svou formální samostatnost
- věty mohou být odděleny pouze čárkou nebo spojeny spojkami
- existují 2 typy souřadících spojek

SPOJKY NEOVLIVŇUJÍCÍ SLOVOSLED

- tento spojek neovlivňuje slovosled, tzn. následuje po nich běžný slovosled věty jednoduché
- pokud je v obou větách stejný podmět, neopakuje se

Ich trinke schwarzen Tee und (ich) esse einen Himbeerkuchen.
Piju černý čaj a jím malinový koláč.

- slovosled neovlivňují např. tyto spojky: 

aber
oder
und

ale
nebo
a

Ich spiele gern Volleyball oder male. Rád/a hraju volleyball nebo maluji.
Robert arbeitet und ich koche. Robert pracuje a já vařím.
Ich schlafe noch, aber das Baby spielt schon. Já ještě spím, ale děťátko si už hraje.

SPOJKY OVLIVŇUJÍCÍ SLOVOSLED

- po tomto typu spojek následuje nejprve přísudek, teprve po něm podmět
- podmět musí být vždy vyjádřen
- mezi tyto spojky patří např.: 

sonst
trotzdem
deshalb/darum

jinak
přesto
proto

Du musst kommen, sonst bin ich traurig. Musíš přijít, jinak budu smutná.
Es ist teuer, deshalb kauft sie das nicht. Je to drahé, proto to nekoupí.
Es regnet, trotzdem kommen wir. Prší, přesto přijdeme.


6. SOUVĚTÍ PODŘADNÉ

- souvětí podřadné spojuje větu hlavní a větu vedlejší
- věty v souvětí podřadném nejsou samostatné
- na začátku vedlejší věty stojí spojka podřadicí
- přísudek je ve vedlejší větě umístěn až na konci věty
- infinitiv, příčestí nebo odlučitelná předpona jsou před časovanou částí přísudku


DE tab slovosled VV rev1


Ich glaube, dass Hans krank ist. Myslím, že Hans je nemocný.
Er weiß nicht, wo er den Fehler gemacht hat.           Neví, kde udělal chybu.
Wir entscheiden, wen du einlädst. My rozhodneme, koho pozveš.


PAMATUJ


- v rozkazech a zvoláních je sloveso na 1. místě
- 2. osoba jednotného a množného čísla vynechává podmět
 

Lach nicht! Nesměj se!
Erklärt das, bitte! Vysvětlete to, prosím!