i-Studovna

 MODÁLNÍ VÝRAZY S НА́ДО, НУ́ЖНО

 

1. Definice
2. Přítomný čas výrazu s (нe) на́до, (нe) ну́жно

3. Minulý čas výrazu s (нe) на́до, (нe) ну́жно
4. Budoucí čas výrazu s (нe) на́до, (нe) ну́жно
5. Ну́жен, нужна́, ну́жно, нужны́ + předmět (4. pád) - přítomný, minulý a budoucí čas

1. На́до, ну́жно
= je třeba, je zapotřebí, je nutno, potřebuji, musím
- obě slovesa vyjadřují nutnost, potřebnost
- v přítomném čase jsou zaměnitelná
- pojí se s infinitivem 

2. Přítomný čas výrazu s (нe) на́до, (нe) ну́жно
a) kladná vazby

на́до, ну́жно + infinitiv


На́до учи́ться.
                                    [náda učítsa]                           Je třeba se učit. 

Ну́жно отдыха́ть.                                [núžna atdycháť]                    Je potřeba odpočívat.   

nebo
podstatné jméno nebo osobní zájmeno (3. pád) + на́до, ну́жно + infinitiv 


Мне
на́до идти́.
                                   [mně náda ití]                         (Já) musím jít.  

Маме ну́жно помага́ть.                       [mámě núžna pamagáť]         Mámě se musí pomáhat.


b) záporná vazba:


нe
на́до, нe ну́жно + infinitiv (+ podstatné jméno / osobní zájmeno (3. pád)) 


- záporné не stojí vždy před на́до / ну́жно

Тебе́ не на́до спеши́ть.                        [tibjé ni náda spišíť]                Nemusíš spěchat.

Ему́ не ну́жно рабо́тать.                      [jimú ni núžna rabótat']          (On) nemusí pracovat. 


3. Minulý čas výrazu s (нe) на́до, (нe) ну́жно
a) kladná i záporná vazba:

(не) на́до / (не) ну́жно + бы́ло + infinitiv


- tvar slovesa бы́ло se nemění - je pro všechny rody i pro všechny osoby stejný


Мне (не) на́до бы́ло быть там.  
          [mně (ni) náda býla byť tam]    (Ne)potřeboval(a) jsem tam být.

Ей (не) на́до бы́ло возвраща́ться .      [jej (ni) náda býla vazrašátsa]  (Ne)musela se vracet.

Ему (не) ну́жно бы́ло переезжа́ть.     [jimú (ni) núžna býla pirijéchať](Ne)musel se přestěhovat.

Им (не) ну́жно бы́ло уезжа́ть.             [im (ni) núžna býla uižžát']       (Ne)museli odjíždět.


4. Budoucí čas výrazu s (нe) на́до, (нe) ну́жно
a) kladná i záporná vazba:


(не) на́до / (не) ну́жно + бу́дет + infinitiv


- tvar slovesa бу́дет se nemění - je pro všechny rody i pro všechny osoby stejný 

Им (не) на́до бу́дет идти́ пешко́м.      [im (ni) náda búdit ití piškóm]   (Ne)budou muset jít pěšky.

Водителю (не) на́до бу́дет ждать.     [vadítiľu (ni) náda búdit ždať]    Řidič (ne)bude muset čekat.

Ей (не) ну́жно бу́дет идти́.                  [jej (ni) núžna búdit ití]              (Ona) (ne)bude muset jít.

(Не) ну́жно бу́дет беспоко́иться.       [(ni) núžna búdit bispakóitsa]   (Ne)bude třeba se obávat.

 

5. (Не) ну́жен, (не) нужна́, (не) ну́жно, (не) нужны́  + předmět (4. pád)

-
на́до se v případě, kdy po výrazu následuje předmět ve 4. pádě nepoužívá 
- výraz se shoduje s následujícím podstatným jménem v rodě a čísle

Мне (не) ну́жен компью́тер.               [mně (ni) núžin kampjútar]        (Ne)potřebuji počítač.

Ему́ (не) нужна́ по́мощь.                      [jimú (ni) nužná pómašč]          (On) (ne)potřebuje pomoc.

Нам (не) ну́жно полоте́нце.                 [nam (ni) núžnа palaťénce]       (Ne)potřebujeme ručník.

Ей (не) нужны́ очки́.                             [jej (ni) nužný ačkí]                    (Ona) (ne)potřebuje brýle.


Minulý čas:

(не) ну́жен / (не) нужна́ / (не) ну́жно / (не) нужны́ + был / была́ / бы́ло / бы́ли 
+
 předmět (4. pád)


- tvary
obou sloves závisí na podstatném jménu, které následuje 


Им (не) ну́жен был о́тпуск.                [im (ni) núžin byl ótpusk]           (Ne)potřebovali dovolenou.

Ему́ (не) нужна́ была́ любо́вь.           [jimú (ni) nužná bylá l'ubóf]       (Ne)potřeboval lásku.

Ей (не) ну́жно бы́ло э́то.                    [jej (ni) núžna bíla éta]               (Ne)potřebovala to. 

Мне (не) нужны́ бы́ли носки́.            [mně (ni) nužný býli naskí]         (Ne)potřeboval(a) jsem ponožky.


Budoucí čas:

(не) ну́жен / (не) нужна́ / (не) ну́жно / (не) нужны́ + бу́дет / бу́дут + předmět (4. pád)


- přidáme sloveso бу́дет pro jednotné číslo nebo бу́дут pro množné číslo následujícího podstatného jména (rod není důležitý)


Ему́ (не) ну́жен бу́дет чемода́н.        [jimú (ni) núžin búdit čimadán]  (Ne)bude potřebovat kufr.

Им (не) нужна́ бу́дет пала́тка.          [im (ni) nužná búdit palátka]      (Ne)budou potřebovat stan.

Ей (не) ну́жнo бу́дeт мыло.                 [jej (ni) núžno búdet mýla]         (Ona) (ne)bude potřebovat mýdlo.

Вам (не) нужны́ бу́дут де́ньги.          [vam (ni) nužný búdut djéňgi]    (Ne)budete potřebovat peníze.

PAMATUJ


SLOVESO

был / -а / -о / -и nebo бу́дет / бу́дут 

JE vždy 

ZA (не) на́до, (не) ну́жно