i-Studovna > angličtina > gramatika

Množné číslo u podstatných jmen

1. pravidla a použití

1. PRAVIDLA A POUŽITÍ

Základním pravidlem množného čísla (plurálu) v angličtině je přidat koncovku -s. Toto pravidlo platí pro většinu podstatných jmen

bird - birds
snake - snakes
car - cars
drawing - drawings
law - laws

pták - ptáci
had - hadi
auto - auta
kresba - kresby
zákon - zákony


Existují ale výjimky
, u kterých dochází k určitým pravopisným změnám:
a)  podstatná jména zakončená na -ch, -sh, -s nebo -x změníme přidáním koncovky -es
(pravidlo je intuitivní, tato slova by se nám totiž přidáním pouhého -s špatně vyslovovala)

match - matches
sandwich - sandwiches
toothbrush - toothbrushes
bush - bushes
bus - buses
mass - masses
box - boxes
hoax - hoaxes

zápas - zápasy
sendvič - sendviče
zubní kartáček - zubní kartáčky
keř - keře
autobus - autobusy
masa - masy
bedna - bedny
falešná zpráva - falešné zprávy

b)  podstatná jména zakončená na -y

pro vytvoření množného čísla změníme koncové -y na -ies

company- companies
lady- ladies
cherry- cherries

společnost - společnosti

dáma - dámy
třešeň - třešně

c)  podstatná jména zakončená souhláskou -f nebo -fe nahrazujeme zakončením -ves

shelf- shelves
elf- elves
knife- knives
wife- wives

polička - poličky
elf - elfové
nůž - nože
manželka - manželky

d)  podstatná jména zakončená na -z

- je-li před koncovým -z samohláska, přidáváme množnou koncovku -zes (zdvojení -zz)

quiz- quizzes kvíz - kvízy

- je-li před koncovým -z souhláska, přidáváme množnou koncovku -es

whizz - whizzes
fizz - fizzes
machr - machři
šampáňo - šampáňa


Některá podstatná jména tvoří množné číslo nepravidelně
- u těchto slov žádné pravidlo není a je tedy třeba se je všechna naučit

man - men
woman - women
child - children
person - people
mouse - mice
goose - geese
louse - lice
tooth - teeth
foot - feet
analysis - analyses
appendix - appendices

muž - muži
žena - ženy
dítě - děti
člověk - lidé
myš - myši
husa - husy
veš - vši
zub - zuby
chodidlo - chodidla
analýza - analýzy
příloha - přílohy


Existují také podstatná jména, která nemají jednotné číslo
- co do významu je můžeme použít jak pro jednotné číslo, tak i pro množné číslo

means
barracks
series
headquarters
crossroads
gallows
species
dice

prostředek - prostředky
kasárna - kasárna
seriál - seriály
ústředí - ústředí
křižovatka - křižovatky
šibenice - šibenice
druh - druhy
kostka - kostky


Samozřejmě existují i podstatná jména, která mají pouze jednotný tvar

- opět platí, že významově mohou být použita jako množná i jako jednotná
- často jde o druhy zvířat

sheep
deer
fish
salmon
trout
perch
cod
offspring

ovce - ovce
vysoká zvěř - vysoká zvěř
ryba - ryby
losos - lososi
pstruh - pstruzi
okoun - okouni
treska - tresky
potomstvo - potomstvaPAMATUJ


Téměř všechna slova v angličtině mají více významů, některá ale znamenají něco jiného v jednotném čísle a něco jiného v množném čísle:

good - goods
custom - customs
blind - blinds
content - contents
force - forces

dobro - zboží
obyčej - celní úřad
slepec - žaluzie
spokojený - obsah
síla - vojenské složky