i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Množné číslo podstatných jmen

1. definice
2. skloňování
3. koncovky podstatných jmén


1. MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

- množné číslo vyjadřuje počet větší než jeden kus
- v množném čísle se mění nejen člen a skloňování, ale i tvar podstatného jména
- tvary množných čísel je možné vyčíst ze slovníku a naučit se je
- existují ale i určitá pravidla, podle kterých můžeme tvar jména v množném čísle odhadnout


2. SKLOŇOVÁNÍ

Neurčitý člen:
- neurčitý člen nemá množné číslo
- v případě, že chceme neurčitost vyjádřit u množného čísla, nepoužijeme žádný člen
- tvary podstatného jména budou stejné jako u skloňování s členem určitým

Kekse sind lecker. Sušenky jsou výborné.
Elefanten leben in Afrika. Sloni žijí v Africe.
In der Firma arbeiten kluge Menschen. V té firmě pracují chytří lidé.


Určitý člen:
- určitý člen má jen jeden tvar společný pro všechny rody
- v 3. pádu množného čísla musí podstatné jméno končit na -n
- k podstatným jménům, která v množném čísle nekončí na -n, se proto musí ve 3. pádě -n přidat
- slabé skloňování je speciální skloňování typické pro některá jména mužského rodu
  (více v článku "Skloňování podstatných jmen")

DE tab mnozne cislo podstatnych jmen

Ich habe die Blumen vergessen.  Zapomněla jsem květiny. (1. pád)
Mit den Kollegen arbeite ich in Henkel. S kolegy pracuji pro Henkel. (3. pád)
Wir nehmen die Kekse mit. Vezmeme si s sebou sušenky. (4. pád)3. KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN

Koncovka -e:
- běžná především pro mužský rod
- několik málo jmen středního rodu, u ženského rodu je jen výjimečně

Diese Städte musst du besuchen. 
Tato města musíš navštívit.
Es dauert drei Tage. Trvá to tři dny.
Die Ergebnisse hängen an der Wand. Výsledky visí na zdi.


Koncovka -en:
- skoro všechna jména ženského rodu mají tuto koncovku
- jména mužského rodu končící v jednotném čísle na -e
- jména cizího původu
- u středního rodu jen výjimečně

Das Haus hat vier Etagen
Dům má čtyři patra.
Die Übungen sind schwer. Cvičení jsou těžká.
Wer hat noch Fragen? Kdo má ještě otázky?


Koncovka -er:
- typická pro střední rod, možná i u některých jmen mužského rodu

Ich lese viele Bücher
Čtu hodně knih.
Welche Länder hast du besucht? Které země jsi navštívil?
Haben Sie Kinder? Máte děti?


Koncovka -s:
- zkratky a jména cizího původu

Ich habe zwei Handys
Mám dva mobily.
Die Fotos sind fertig. Fotky jsou hotové.
Im Finale spielen die besten Teams. Ve finále hrají nejlepší týmy.


Nulová koncovka:
- podstatná jména končící v jednotném čísle na -er, -el, -en, -chen nepřibírají v množném čísle žádné další koncovky
- často se u těchto jmen objevuje v množném čísle přehláska

Ich kenne die Mädchen nicht. 
Ta děvčata neznám.
Hast du Äpfel gekauft? Koupil jsi jablka?
Alle Fenster sind geschlossen. Všechna okna jsou zavřená.PAMATUJ


- některá podstatná jména mají jen množné číslo, některá pouze jednotné

Pouze v jednotném čísle:

die Zeit čas
das Geld peníze
das Glück štěstí
die Hitze vedro

Gute alte Zeiten!
x
výjimka: Die Zeiten ändern sich.
Staré dobré časy!

Časy se mění.Pouze v množném čísle:

die Eltern  rodiče
die Ferien prázdniny
die Leute lidé
die Kosten výdaje

 

Wir brauchen eine Unterschrift der Eltern.  Potřebujeme podpis rodičů.