i-Studovna

 MINULÝ ČAS

 

1. Definice

2. Minulý čas pravidelných sloves
3. Minulý čas nepravidelných sloves
4. Další nepravidelná slovesa


1. Minulý čas
- vyjadřuje minulý děj
- rozlišujeme minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves


2. Мinulý čas pravidelných sloves
= kmen infinitivu v jednotném čísle + koncovka:

mužský rod       -л

ženský rod        -ла

střední rod        -ло

množné číslo    -ли 


- pro všechny rody v množném čísle je jedno zájmeno -
они́

a) знать            [znať]     znát

   он    знал    [znal]    (on) znal
   она́    зна́ла    [znála]    (ona) znala
   оно́    зна́ло    [znála]    (ono) znalo
   они́    зна́ли    [ználi]    (oni, ony, ona) znali, -y, -aКто знал э́то сло́во?                [kto znal éta slóva]                 Kdo znal toto slovo?

Она́ нас (не) зна́ла.                   [aná nas (ni) znála]                 (Ne)znala nás.

Мы хорошо́ его́ зна́ли.             [my charašó jivó ználi]            Znali jsme ho dobře.

 

b) писа́ть          [pisať]     psát

   он    писа́л
   [pisál]    (on) psal
   она́    писа́лa    [pisála]    (ona) psala
   оно́    писа́ло    [pisála]    (ono) psalo
   они́    писа́ли    [pisáli]    (oni, ony, ona) psali, -y, -a

 

Он (не) писа́л карандашо́м.     [on (ni) pisál karandašóm]      (On) (ne)psal tužkou.

Ма́ма (не) писа́ла письмо́.       [máma (ni) pisálа pis'mó]       Máma (ne)psalа dopis.

Мы (не) писа́ли об А́фрике.      [my (ni) pisáli ob áfrike]          (Ne)psali jsme o Africe.


c) покупа́ть
      [pakupáť]     kupovat

   он    покупа́л
   [pakupál]    (on) kupoval
   она́    покупа́ла    [pakupála]    (ona) kupovala
   оно́    покупа́ло    [pakupála]    (ono) kupovalo
   они́    покупа́ли    [pakupáli]    (oni, ony, ona) kupovali, -y, -a

Он (не) покупа́л проду́кты.               [on (ni) pakupál pradúkty]      (On) (ne)kupoval potraviny.

Же́нщина (не) покупа́ла пла́тье.      [žénšina (ni) pakupála pláťje] Žena (ne)kupovala šaty.

Мы (не) покупа́ли ме́бель.                [my (ni) pakupáli mjébeľ]       (Ne)kupovali jsme nábytek.


3. Minulý čas nepravidelných sloves
- slovesa končící na -ти а -чь nemají v mužském rodě obvyklou koncovku -л
- u sloves s koncovkou -чь dochází ke střidání:


ч - г
     
стере́чь - стерё́г                   [stirjéč stirjók]           střežit - střežil

ч - к       печь - пёк                               [pěč pjok]                 péct - pekl


infinitiv jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod
   нести́    он нё́с    она́ несла́    оно́ несло́    они́ несли́
   nést    (on) nesl    (ona) nesla    (ono) neslo    (oni, ony) nesli, y
   помо́чь    он помо́г    она́ помогла́    оно́ помогло́    они́ помогли́
   pomoci    (on) pomohl    (ona) pomohla    (ono) pomohlo    (oni, ony) pomohli, y


Он (не)
нёс каро́бку.                   [on (ni) ňos karópku]                (On) (ne)nesl krabici.

Она́ (не) несла́ чемода́н.             [aná (ni) nislá čimadán]            (Ona) (ne)nesla kufr.

Они́ (не) несли́ стол.                    [aní (ni) nislí stol]                      (Oni) (ne)nesli stůl.

Он (не) помо́г дру́гу.                    [on (ni) pamók drúgu]               (On) (ne)pomohl kamarádovi.

Она́ (не) помогла́ пенсионе́ру.    [aná (ni) pamaglá pinsianjéru]  (Ona) (ne)pomohla důchodci.

Они́ (не) помогли́ роди́телям.     [aní (ni) pamaglí radítiľam]        (Oni) (ne)pomohli rodičům.

 

- pokud kmen infinitvu v jednotném čísle končí na souhlásku, tento tvar pak odpovídá tvaru slovesa v mužském rodě minulého času

infinitiv jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod
   умере́ть    он у́мер    она́ умерла́    оно́ умерло́    они́ у́мерли
   zemřít    (on) umřel    (ona) umřela    (ono) umřelo    (oni, ony) umřeli, y
   отвы́кнуть    он отвы́к    она́ отвы́кла    оно́ отвы́кло    они́ отвы́кли
   odvyknout    (on) odvykl    (ona) odvykla    (ono) odvyklo    (oni, ony) odvykli, y


Он (не) у́мер во сне.
                    [on (ni) úmir va sně]                  (On) (ne)umřel ve spánku.

Ко́шка вчера́ (не) умерла́.            [kóška fčirá (ni) umirlá]             Včera (ne)umřela kočka.

Они́ (не) у́мерли.                           [aní (ni) úmirli]                           (Oni) (ne)umřeli.


Па́па отвы́к есть мя́со.
                [pápa atvýk jesť mjása]             Táta odvykl jíst maso.

Она́ отвы́к ла ходи́ть бе́гать.       [aná otvýkla chadíť bjégať]       (Ona) odvykla chodít běhat.

Они́ отвы́кли быть вме́сте.          [aní atvýkli byť vmjéstě]            (Oni) odvykli být spolu.

 

4. Další nepravidelná slovesa


бере́чь (chránit) - берё́г, берегла́, берегло́, берегли́

везти́ (vézt) - вёз, везла́, везло́, везли́

ги́бнуть (hynout) - гиб, ги́бла, ги́бло, ги́бли

грести́ (hrabat) - грёб, гребла́, гребло́, гребли́

дости́чь (dosáhnout) - дости́г, дости́гла, дости́гло, дости́гли

есть (jíst) - ел, е́ла, е́ло, е́ли

жечь (pálit) - жёг, жгла, жгло, жгли

идти́ (jít) - шёл, шла, шло, шли

лечь (lehnout si) - лёг, легла́, легло́, легли́


PAMATUJ
- tvary minulého času musí mít při sobě podmět (původce děje)


Он
ви́дел фильм.                                   [on víděl fil’m]                           (On) viděl film.

Тё́тя пекла́ пиро́г.                                 [tjótja piklá piróg]                      Teta pekla koláč.