i-Studovna > angličtina > gramatika

Minulý čas slovesa to be

1. pravidla a použití

1. PRAVIDLA A POUŽITÍ

Sloveso být (to be) je v angličtině nepravidelné a v minulém čase má dva tvary was/were

- použití:

V oznamovací větě:
was použijeme pro 1. a 3. osobu jednotného čísla

I was really sick yesterday. Včera mi bylo opravdu špatně.
He was in his room all the time. Byl celou dobu ve svém pokoji.
It was white. Bylo bílé.
She was very upset. Byla velmi naštvaná.

- were použijeme pro 2. osobu jednotného čísla a 1., 2. a 3. osobu množného čísla
You were so kind to me. Byl jsi ke mně tak laskavý.
We were in the dining room. Byli jsme v jídelně.
Students, you were very good today. Studenti, dnes jste byli výborní.
They were on their way out. Byli na cestě pryč.

zápor vytvoříme pomocí částice not za slovesem být

I was not myself the other night. Tu noc jsem nebyla sama sebou.
You were not in a danger what so ever. Nebyla jsi nikdy v nebezpečí.
She was not there when I came. Nebyla tam, když jsem přišel.
They were not pleased by the situation. Nebyli tou situací potěšeni.

- zápor můžeme zkracovat
He wasn’t sorry for what he did. Nelitoval toho, co udělal.
We weren’t surprised. Nebyli jsme překvapeni.
She wasn’t in the kitchen. Nebyla v kuchyni.
They weren’t at home last night. Včera v noci nebyli doma.

- otázku vytvoříme přehozením slovesa s podmětem
Was he so hungry to eat your dinner? Byl tak hladový, abych ti snědl večeři?
Were they happy or did they fake it? Byli šťastní, nebo to hráli?
Was that clean before? Bylo to předtím uklizené?
Were you at her birthday party? Byl jsi na její narozeninové oslavě?


PAMATUJ

Do otázek můžeme vkládat i tázací zájmena, přičemž slovosled otázky zůstane zachován:

Where was the dog when you had no garden? Kde byl pes, když jste neměli zahradu?
What kind of a car was that? Co to bylo za druh auta?
Who was the man who was calling your name? Kdo byl ten muž, který křičel tvoje jméno?