i-Studovna > angličtina > gramatika

Minulý čas průběhový

1. definice
2. tvoření
3. požití

1. MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

V angličtině používáme velmi běžně. Společně s minulým časem prostým vyjadřuje děj, který se odehrál v určitou dobu v minulosti a v minulosti tedy i skončil. Použitím průběhové varianty zdůrazníme trvání nebo průběh daného děje.


2. TVOŘENÍ

- oznamovací větu tvoříme použitím pomocného slovesa být v minulém tvaru a významového slovesa s koncovkou -ing (was/were + -ing)

During my lunch time, I was listening to the radio. O obědové pauze jsem poslouchal rádio.
At three o’clock, she was helping her mum with a baby. Ve tři hodiny pomáhala mamince s miminkem.
This Friday night, you were dancing in a local club, I saw you. Tuto páteční noc jsi tancovala v místním klubu, viděl jsem tě.

otázku vytvoříme klasickým převrácením slovosledu
Was she still waiting there when you came home yesterday? Čekala tam ještě, když jsi včera přišel domů?
Were you writing you book last week? Psal jsi minulý týden svou knihu?
Was he riding his new bike for long when he got it? Jezdil dlouho na svém novém kole, když ho dostal?

zápor vytvoříme pomocí částice not za pomocným slovesem
I wasn’t watching TV at all last month. Na televizi jsem se minulý měsíc vůbec nedíval.
She wasn’t driving that car when they crashed. Ona to auto neřídila, když se nabourali.
They weren’t playing basketball when it began to rain. Nehráli basketbal, když začalo pršet.


3. POUŽITÍ

Minulý čas průběhový používáme, když: 
a) chceme zdůraznit délku trvání činnosti
I was reading the manual for two hours. Četl jsem ten manuál dvě hodiny.
I was learning until sunset. Učila jsem se až do svítání.

b) chceme zdůraznit svoji nespokojenost z délky trvání
sdělujeme-li bez emočního náboje We spent some time waiting for a doctor.
Strávili jsme nějaký čas čekáním na doktora
jsme-li rozčilení, že to trvalo tak dlouho
(sdělení obsahuje výčitku)
We were spending time waiting for a doctor!
Trávili jsme tam čas čekáním na doktora!

c) když chceme vyjádřit činnost, kterou jsme dělali, než jsme v ní byli přerušeni
I was having my day off, when my boss called me. Měla jsem den volna, kdy mi šéf zavolal.
He was making some photos, when they asked him to join us. Dělal nějaké fotky, když ho požádali, aby se k nám přidal.

d)  když chceme vyjádřit dva současně probíhající děje
He was having his lunch while she was calling their daughter. Obědval, když volala jejich dceři.
He was cleaning a mess while his wife was sleeping. Uklízel nepořádek, zatímco jeho žena spala.

Minulý čas naopak průběhový nepoužíváme, když:

a) chceme vyjádřit opakující se činnosti v minulosti
He spent all weekends in a bed, when he was a student. (was spending) Jako student trávil všechny víkendy v posteli.
When they lived by sea, we visited them every summer. (we were visiting) Navštěvovali jsme je každé léto, když bydleli u moře.

Toto pravidlo můžeme porušit, pokud chceme vyjádřit svůj negativní pohled na opakovanou činnost. Většinou pak do vět přidáváme slova jako constantly nebo always:
He was always mispronouncing my name. Vždycky špatně vyslovoval moje jméno.
He was constantly watching TV during my birthday parties. Vždycky na mých narozeninových večírcích koukal na televizi.


PAMATUJ

Minulý čas průběhový nelze použít, je-li významové sloveso ve větě tzv. stavové, tedy sloveso, které nevyjadřuje činnost, ale náš postoj nebo názor
like Did you like the film?
Líbil se ti ten film?
believe We believed her story for too long.
Příliš dlouho jsme jejímu příběhu věřili.
understand I understood you very well.
Rozuměl jsem ti velmi dobře.
want He wanted to run away.
Chtěl utéct pryč.