i-Studovna > angličtina > gramatika

Minulý čas prostý - pravidelná slovesa

1. definice
2. minulý čas prostý - tvar slovesa
3. tvoření záporných vět v minulém čase prostém
4. tvoření otázky v minulém čase prostém


1. MINULÝ ČAS PROSTÝ

Minulý čas prostý (Past simple) vyjadřuje děj, který se stal a skončil v určité době v minulosti.

Ve větách s minulým časem prostým se obvykle vyskytují následující příslovečná určení času:

yesterday včera
yesterday morning/evening včera ráno/večer
the day before yesterday předevčírem
on Sunday v neděli
two days/months/years ago přede dvěma dny/měsíci/roky
last week/month/year minulý týden/měsíc/rok
in 2011 v roce 20112. MINULÝ ČAS PROSTÝ - TVAR SLOVESA

Pravidelná slovesa mají ve všech osobách jednotného i množného čísla v minulém čase prostém stejný tvar. Tvoříme je přidáním koncovky -ed . I zde však platí několik pravidel:

Končí-li sloveso na samohlásku nebo znělou souhlásku (vyslovuje se), přidáme koncovku -ed:

play → played
turn → turned
start → started

Last summer I played volleyball every day. Minulé léto jsem hrál volejbal každý den.
He started to learn English last month. Anglicky se začal učit minulý měsíc.


Končí-li sloveso na neznělé -e (nevyslovuje se), přidáme k němu pouze koncovku -d:

live → lived
love → loved
dance → danced

In 1998 we lived in Paris. V roce 1998 jsme bydleli v Paříži.
She danced too much last night. Včera v noci tancovala až moc.


Pokud však sloveso končí na -y po souhlásce, mění se na -i- a připojí se koncovka -ed:

study → studied
cry → cried
carry → carried

They studied Russian at the primary school. Ruštinu se učili na základní škole.
My son cried a lot when he was baby. Můj syn hodně brečel, když byl dítě.


Objevují se i případy, kdy poslední tři písmena jednoslabičného slovesa jsou v pořadí 
souhláska-samohláska-souhláska (b-a-b) a minulý tvar takového slova se pak vytvoří zdvojením koncové souhlásky a připojením koncovky -ed :

shop → shopped
plan → planned
stop → stopped

I planned the party two weeks ago. Tu oslavu jsem naplánovala před dvěma týdny.
He stopped smoking last month. Přestal kouřit minulý měsíc.3. TVOŘENÍ ZÁPORNÝCH VĚT V MINULÉM ČASE PROSTÉM

Při tvoření záporu není důležité, jestli je sloveso pravidelné nebo nepravidelné. V obou případech se zápor tvoří stejně, a to přidáním pomocného slovesa do v minulém čase, tedy ve tvaru did not, zkráceně didn’t. Tvar pomocného slovesa je ve všech osobách jednotného i množného čísla stejný. Protože minulost je již vyjádřena pomocným slovesem, významové sloveso bude v základním tvaru:

Srovnejte:

I didn’t wait for you yesterday. Včera jsem na tebe nečekal.
I didn’t waited for you yesterday.


Další příklady:

I didn’t call her last night. Včera večer jsem jí nezavolal.
He didn’t finish the project on time. Nedokončil projekt včas.
She didn’t like that book. Ta kniha se jí nelíbila.4. TVOŘENÍ OTÁZKY V MINULÉM ČASE PROSTÉM

Stejně jako v přítomném čase, i v minulém čase se otázka tvoří převrácením slovosledu a použitím pomocného slovesa do v minulém tvaru, tedy did, na začátku věty. Tvar pomocného slovesa je ve všech osobách jednotného i množného čísla stejný. Protože minulost je již vyjádřena pomocným slovesem, významové sloveso bude v základním tvaru:

Srovnejte:

Did he work yesterday? Pracoval včera?
Did he worked yesterday?


Další příklady:

Did you talk to John yesterday? Mluvil jsi včera s Johnem?
Did she arrive on time? Přijela včas?
Did they stay in a nice hotel? Bydleli v pěkném hotelu?

 

PAMATUJ

I v tomto případě platí, že tázací zájmeno je na začátku otázky.

Where did you park? Kde jsi zaparkoval?

Pozor na častou chybu:

Where did you parked?