i-Studovna > angličtina > gramatika

Minulý čas prostý - nepravidelná slovesa

1. příklady nepravidelných sloves
2. seznam nepravidelných sloves


1. PŘÍKLADY NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

Kromě pravidelných sloves, která tvoří minulý čas prostý pomocí koncovky - ed, existuje i mnoho sloves nepravidelných. Patří k nim například:

break (zlomit) - broke

She broke my heart. Zlomila mi srdce.


do (dělat) - did

Paul did a great job. Paul odvedl skvělou práci.


drink (pít) - drank

I drank two glasses of wine yesterday. Včera jsem vypila dvě sklenice vína.


fly (létat) - flew

A helicopter flew over our house yesterday. Včera nad naším domem letěl vrtulník.


come (přijít) - came

He came back from work at 5 o’clock. Přišel z práce v pět hodin.


eat (jíst) - ate

Mary ate cornflakes for breakfast. Mary měla k snídani kukuřičné lupínky.


give (dát) - gave

I gave Mark a birthday present. Dal(a) jsem Markovi dárek k narozeninám.


go (jít) - went

Last week we went to the theatre. Minulý týden jsme šli do divadla.


have (mít) - had

When I was a child, I had a dog.  Když jsem byl(a) dítě, měl(a) jsem psa.


meet (potkat) - met

I met Julie yesterday afternoon.  Včera odpoledne jsem potkal(a) Julii.


see (vidět) - saw

Last night I saw a ghost!  Minulou noc jsem viděl(a) ducha! 


stand (vstát) - stood

The soldiers stood still all the time. Vojáci stáli celou dobu v pozoru.


sleep (spát) - slept

I usually sleep till 7 o’clock, but yesterday I slept till 10. Obvykle spím do sedmi, ale včera jsem spal(a) do desíti.


write (psát) - wrote

I wrote a letter to my friend. Napsal(a) jsem dopis mému kamarádovi.


Tázací a záporné věty s nepravidelnými slovesy tvoříme stejně jako se slovesy pravidelnými, tedy pomocí tvarů did , didn’t a infinitivu (bez to):

Did you go to the cinema last week? Šel jsi minulý týden do kina?
Did the doctor come? Přišel doktor?
I didn’t see Rose yesterday. Včera jsem Rose neviděl(a).
I didn’t drink your tea! Nevypil jsem ti čaj!PAMATUJ

Říkáme:

last - Saturday (minulu sobotu)
- night (minulou noc / včera v noci)
- week (minulý týden)
- year (minulý rok / loni)


ale:

yesterday - morning (včera ráno)
- afternoon (včera odpoledne)
- evening (včera večer)


Nemůžeme říci: last morning, last afternoon, last evening

Pokud se jedná o nepravidelná slovesa, téměř vždy se je naučíme pomocí tabulky, která obsahuje tři základní tvary:

- infinitive = infinitiv
- past simple = minulý čas
- past participle = příčestí minulé (trpný tvar)

 

2. SEZNAM NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

EN tab neprav. slovesa I
EN neprav. slovesa II.