i-Studovna > angličtina > gramatika

Have x Have got

1. význam mít, vlastnit
2. význam dát si, užít si


1. VÝZNAM MÍT, VLASTNIT

Základním významem slovesa have / have got je mít, vlastnit.
Použijeme je, mluvíme-li o věcech, které vlastníme, nebo třeba o nemocech či lidských charakteristikách:

- varianta have got se používá v britské angličtině (BE)
( have na pozici pomocného slovesa, got jako plnovýznamové sloveso)
- varianta have se používá v americké angličtině (AE)
(v tomto případě je have plnovýznamovým slovesem) 

BE:      You have got a new car.
AE:      You have a new car.

Máš nové auto.

BE:      He has got a cancer.
AE:      He has a cancer.

Má rakovinu.

BE:      They have got a sense of humour.
AE:      They have a sense of humour.

Mají smysl pro humor.

BE:      She has got a nice figure.
AE:      She has a nice figure.

Má hezkou postavu.

BE:      I have got three brothers.
AE:      I have three brothers.

Mám tři bratry.

- složené have got lze zkracovat

You have got a great girlfriend.
You‘ve got a great girlfriend.

Máš skvělou přítelkyni.

She has got an interesting story.
She‘s got an interesting story.

Má zajímavý příběh.

- samostatné have zkracovat nelze

I have a strange feelings.
I’ve a strange feelings.

Mám zvláštní pocity.

We have a dog.
We’ve a dog.

Máme psa.

Použití:

a) časy

- variantu have got používáme pouze v přítomném čase, v minulosti vždy použijeme sloveso had tedy bez got

We have got a new horse.
ale:
Máme nového koně.
We had a new horse.
We had got a new horse.
Měli jsme nového koně.

- samostatné have používáme ve všech časech

I have an old car. Mám staré auto.
I had an old car. Měl jsem staré auto.

b)  otázka, zápor
- have got

u této varianty je have na pozici pomocného slovesa, got je plnovýznamové sloveso, proto tedy otázku vytvoříme klasickým převrácením slovosledu a zápor přidáním částice not za pomocné sloveso

Have you got a pencil? Máš tužku?
Has she got a homework? Má domácí úkol?
Haven’t they got any friends? To nemají žádné přátele?
They haven‘t got any fish in the pool. V bazénu žádné ryby nemají.
I haven’t got anyone to talk to. Nemám, s kým bych si promluvil.

- have

u této varianty je have na pozici plnovýznamového slovesa, proto při vytváření otázky či záporu musíme použít pomocné sloveso do samozřejmě ve správném tvaru

Do you have a spare room? Máš volný pokoj?
Did they have a trampoline in the garden?            Měli na zahradě trampolínu?
Don’t we have enough space? Nemáme dost prostoru?
She doesn’t have a family here. Rodinu tady nemá.
We didn’t have any money. Neměli jsme žádné peníze.

Pozor! Kombinovat pomocné sloveso do s variantou have got nebo naopak použít samostatné have na začátku věty nemůžeme:

Do they have got a good reputation? Mají dobrou pověst?
Do we have got any guests in the house? Máme v domě nějaké hosty?
Have you a good scissors? Máš dobré nůžky?
Has she a brother or a sister? Má bratra nebo sestru?


2. VÝZNAM DÁT SI, UŽÍT SI

Dalším významem slovesa have je dát si, užít si. V tomto případě se jak v britské, tak v americké angličtině používá tvar have, nikdy ne have got:

I have eggs for breakfast every day.
I have got eggs for breakfast every day.

Každý den si k snídani dávám vajíčka.

We had a perfect time there.
We had got a perfect time there.

Perfektně jsme si to tam užili.

Použití:

a)  časy
- protože se v tomto významu sloveso have používá samostatně, můžeme ho použít ve všech časech
I had a shower half an hour ago. Před půl hodinou jsem si dal sprchu.
I have had enough drinks for today. Pro dnešek jsem těch skleniček měl dost.

b)  otázka, zápor
have je v tomto případě na pozici plnovýznamového slovesa, proto při vytváření otázky či záporu musíme použít pomocné sloveso do
Do you have a shower every day? Sprchuješ se každý den?
Did she have a nap yesterday afternoon? Zdřímla si včera odpoledne?
I don’t usually have a break when I’m at work. Obyčejně nemám přestávku, když jsem v práci.
They didn’t have fun at his party. Na jeho oslavě se moc nebavili.


PAMATUJ

Pozor na tázací dovětky při použití have a have got:

Have you got a boyfriend?
Yes, I have.
Yes, I have got.

Máš přítele?
Ano, mám.

Has she got a new haircut?
No, she hasn’t.
No, she hasn’t got.

Ona má nový účes?
Ne, nemá.

Do they have any children?
Yes, they do.
Yes, they have.

Mají nějaké děti?
Ano, mají.

Do we have enough wine for the party?
No, we don’t!
No, we haven’t!

Máme na večírek dost vína?
Ne, nemáme!