i-Studovna > němčina > gramatika

Členy

1. definice
2. neurčitý člen
3. určitý člen
4. nulový člen
5. určování rodu


de_diagram_členy1. ČLENY

- německá podstatná jména se píší s velkým počátečním písmenem:
            der Name, die Adresse, das Alter
- každé podstatné jméno v němčině má svůj rod: mužský, ženský, střední
- gramatickým označením rodu je ČLEN
- člen stojí před podstatným jménem (výjimku tvoří nulový člen)
- vedle rodu u členů rozeznáváme:
           - pád: 1. - nominativ, 2. - genitiv, 3. - dativ, 4. - akuzativ
           - číslo: jednotné a množné
- existují členy:
           - určité: der, die, das
           - neurčité: ein, eine, ein
           - nulové
- při první zmínce o věci či osobě se používá neurčitý člen, při opakování člen určitý
- gramatický rod německého a českého podstatného jména se nemusí shodovat:

der Bahnhof  (mužský rod) nádraží (střední rod) 
die Zeit  (ženský rod) čas (mužský rod) 
das Fräulein (střední rod) slečna (ženský rod)


2. NEURČITÝ ČLEN

- neurčitý člen používáme, když o nějaké věci či osobě mluvíme poprvé
- označuje osoby a věci neznámé, blíže neurčené, dosud nezmíněné

Hier liegt eine Schokolade. Tady leží (nějaká) čokoláda.
Ich habe einen Bruder. Mám (jednoho) bratra.

- používá se také při přiřazování a hodnocení
Der Tiger ist ein Raubtier. Tygr je šelma.
Sie ist eine schöne Frau. Ona je krásná žena.

- používá se pouze v jednotném čísle
- do češtiny jej můžeme přeložit jako nějaký, nějaká, nějaké nebo jeden, jedna, jedno

Er schreibt einen Brief. Píše (nějaký) dopis.
Ich habe eine Schwester. Mám (jednu) sestru.

neurčitý - NAŠE


Das ist ein Kollege von Eva. To je (nějaký, jeden) kolega Evy.
Sie schreibt einem Freund. Píše (nějakému, jednomu) příteli.
Das Eis kostet einen Euro. Zmrzlina stojí (jedno) euro.

Hier steht eine Frau. Tady stojí (nějaká) paní.
Wir helfen einer Freundin. Pomáháme (jedné) kamarádce.
Er möchte eine Tasse Kaffee. Chtěl by šálek kávy.

Hier wartet ein Fräulein. Tady čeká (nějaká) slečna.
Ich antworte einem Kind. Odpovídám (nějakému) dítěti.
Wir haben ein Haus in Prag. Máme dům v Praze.


3. URČITÝ ČLEN

- určitý člen používáme u osob či věcí, o kterých už byla zmínka
- označuje osoby a věci známé, již zmíněné či přesně specifikované

Der Bus kommt schon. Autobus už přijíždí
Die Frau von Jan heißt Eva. Janova žena se jmenuje Eva.
Das Haus ist neu. Dům je nový.

- uvádí se u jmen pohoří, hor a vodstev

die Alpen
der Großglockner
der Rhein
der Bodensee

Alpy
Großglockner
Rýn
Bodamské jezero


- používá se u jmen států v mužském a ženském rodě a v množném čísle

der Iran
die BRD (Bundesrepublik Deutschland)
die Tschechische Republik
die Schweiz
die Türkei
die USA (die Vereinigten Staaten von Amerika)
die Niederlande

Írán
Německá spolková republika
Česká republika (ale: Tschechien - Česko)
Švýcarsko
Turecko
USA
Nizozemí


- uvádí se též u měst s přívlastkem
das alte Prag stará Praha

- používá se při tvorbě superlativu
Das ist der beste Tag meines Lebens. To je nejlepší den mého života.
Wo steht das höchste Gebäude der Welt? Kde stojí nejvyšší budova na světě?

- používá se v jednotném a množném čísle
- do češtiny jej můžeme překládat jako ukazovací zájmeno ten, ta, to

Die Katze heißt Patty. (Ta) kočka se jmenuje Patty.

určitý člen - NAŠE


Der Mann heißt Georg. (Ten) muž se jmenuje Georg.
Ich glaube dem Mann. Věřím (tomu) muži.
Ingrid liebt den Mann. Ingrid (toho) muže miluje.

Die Frau heißt Manuela. (Ta) žena se jmenuje Manuela.
Der Frau gefällt ein Mann. (Té) ženě se líbí (jeden) muž.
Der Mann küsst die Frau. (Ten) muž (tu) ženu líbe.

Das Kind ist sehr brav. (To) dítě je velmi hodné.
Eva gibt dem Kind einen Bonbon.           Eva (tomu) dítěti dává bonbón.
Wir beobachten das Kind. Pozorujeme (to) dítě.


4. NULOVÝ ČLEN

- bez členu jsou podstatná jména v množném čísle, která mají v jednotném čísle člen neurčitý
- člen se nepoužívá u podstatných jmen označujících:
- města a vesnice:
Wien, Waidhaus

- kontinenty:
Amerika

- většinu zemí:
Frankreich (Vyjimky: např. die Schweiz, die Niederlande, der Irak etc.)

- názvy jazyků:
Deutsch - němčina
Spanisch - španělština
Chinesisch - čínština

- národnost:
Martin ist Tscheche. - Martin je Čech.

- oslovení a tituly:
Herr Klein - pan Klein
Frau Professorin Maier - paní profesorka Maierová
 

- povolání a fuknce:
Maria ist Lehrerin. - Maria je učitelka
Franz ist Kapitän. - Franz je kapitán.

- materiály a látky v obecném kontextu: 
Holz - dřevo
Gold - zlato
Bier - pivo
Tee - čaj

po označení míry, váhy a množství:
eine Tasse Kaffee - šálek kávy
drei Kilo Bananen - tři kila banánů
ein Liter Milch - litr mléka

- určité konkrétní schopnosti:
Hans spielt Gitarre. - Hans hraje na kytaru.
Wir spielen Golf. - Hrajeme golf.
Anna spricht Polnisch. - Anna mluví polsky.

- školní předměty:
Wir haben heute Englisch und Biologie. - Dnes máme angličtinu a biologii.

- abstrakta:
Sie hat Geld. - Má peníze.
Er hat Geduld. - Má trpělivost.
Wir haben Angst. - Máme strach.
Ihr habt Zeit. - Máte čas.

- přísloví:
Kleider machen Leute. - Šaty dělají člověka.
Liebe macht blind. - Láska je slepá.
Lügen haben kurze Beine. - Lež má krátké nohy.
 

5. URČOVÁNÍ RODU

- člen podstatných jmen je nutné se naučit zpaměti.
- existuje však několik pravidel, pomocí kterých lze rod (a tím i člen) podstatného jména určit

MUŽSKÝ ROD
dny: der Freitag - pátek
měsíce: der Juni - červen
roční období: der Herbst - podzim
světové strany: der Westen - západ
značky aut: der Audi - Audi
názvy lihovin: der Rum - rum

ŽENSKÝ ROD
názvy letadel a lodí: die „Queen Elizabeth“, die Boeing
podstatná jména číslovek: die Eins - jednička, die Million - milión
podstatná jména s koncovkami: - heit, -keit, -schaft, -ung, -ei, -ie, -ion, -in

STŘEDNÍ ROD
světadíly, ostrovy, regiony, města (člen se užívá pouze při spojení s přídavným jménem): das große Asien - velká Asie
zpodstatnělá slovesa: das Schreiben - psaní
zpodstatnělá přídavná jména: das Grün - zeleň
zdrobněliny s příponami: -chen, -lein, -le


PAMATUJ

- člen stojí vždy před podstatným jménem, ke kterému patří
- pokud je však před podstatným jménem přídavné jméno, člen se uvádí před ním

ein alter Mann
eine große Tasse
ein blaues Auto
der kleine Tisch
die neue Wohnung
das große Haus

(jeden) starý muž
(jeden) velký šálek
(nějaké) modré auto
(ten) malý stůl
(ten) nový byt
(ten) velký dům