i-Studovna > angličtina > gramatika

Číslovky

1. základní číslovky
2. řadové číslovky

1. ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY

- základní číslovky vyjadřují počet či množství a jsou odpovědí na otázku Kolik?

0         zero
1         one
2         two
3         three
4         four
5         five
6         six
7         seven
8         eight
9         nine
10       ten
11       eleven
12       twelve
13       thirteen
14       fourteen
15       fifteen

16       sixteen
17       seventeen
18       eighteen
19       nineteen
20       twenty
21       twenty-one
22       twenty-two
30       thirty
40       forty
50       fifty
60       sixty
70       seventy
80       eighty
90       ninety
100     one hundred
101     one hundred and one


445
1,000
3,000
100,000
1,000,000
1,000,000,000

four hundred and forty-five
one thousand
three thousand
one hundred thousand
one million
one billion


Pozor! Nula se v angličtině řekne několika způsoby:
zero (jde-li o míru):

The temperature was below zero last week.
Minulý týden byla teplota pod nulou.

nought nebo zero(v počtech):

Five minus five is nought/zero.
Pět mínus pět je nula.

oh (u telefonního čísla):

My number is 68051 (six-eight-"oh"|əʊ|-five-one).
Moje číslo je 68051.

nil/nothing (při sportovních výsledcích):

The score is 2:0 (two to nil/nothing).
Skóre je 2:0.

love (při tenisu):

He won the third set 6-0 (six love).
Třetíset vyhrál 6-0.

pozor na jednu z nejčastějších chyb:

one billion je v češtině jedna miliarda (a ne 1 bilión)!!!

Příklady:

23
56
87
236
549
753
1,200
2,468
1,567,942
6,897,325

twenty-three
fifty-six
eighty-seven
two hundred and thirty-six
five hundred and forty-nine
seven hundred and fifty-three
one thousand two hundred
two thousand four hundred and sixty-eight
one million five hundred and sixty-seven thousand nine hundred and forty-two
six million eight hundred and ninety-seven thousand three hundred and twenty-five2. ŘADOVÉ ČÍSLOVKY

Řadové číslovky vyjadřují pořadí, jsou odpovědí na otázku Kolikátý?

0th          zeroth
1st          first
2nd         second
3rd          third
4th          fourth
5th          fifth
6th          sixth
7th          seventh
8th          eighth
9th          ninth
10th        tenth
11th        eleventh
12th        twelfth
13th        thirteenth
14th        fourteenth
15th        fifteenth

16th        sixteenth
17th        seventeenth
18th         eighteenth
19th         nineteenth
20th         twentieth
21st         twenty-first
22nd        twenty-second
30th         thirtieth
40th         fortieth
50th         fiftieth
60th         sixtieth
70th         seventieth
80th         eightieth
90th         ninetieth
100th      one hundredth


Pozor! Před řadovou číslovkou se většinou používá určitý člen the nebo přivlastňovací zájmeno:

His parents live on the thirteenth floor.

Jeho rodiče bydlí ve třináctém patře.
Our team won the first place in yesterday’s competition. Náš tým ve včerejším závodě vyhrál první místo.
My first day at school was awesome. Můj první den ve škole byl úžasný.
This is her eighth pair of shoes that she bought this month. Tohle je její osmý pár bot, které si tento měsíc koupila.


Příklady častého použití:

The Second World War
Her Majesty Queen Elizabeth II (the second)
second-hand
Charles IV (the fourth)
the late 80s (eighties) of the 20th (twentieth) century

druhá světová válka
Její Veličenstvo královna Alžběta II.
z druhé ruky
Karel IV.
pozdní osmdesátá léta dvacátého století


I got married for the third time.
My son was born on the twenty-fifth of the fourth.
Spanish is his second language.
I will not repeat it the fiftieth time!
We deserved better than the thirteenth place.

Potřetí jsem se oženil.
Můj syn se narodil 25.4.
Španělština je jeho druhý jazyk.
Nebudu to po padesáté opakovat!
Zasloužili jsme lepší než třinácté místo.PAMATUJ

- číslovky vyšší než 999 v angličtině oddělujeme čárkou (1,000) a desetinná místa tečkou (0.1)
- hundred / thousand / million / billion jsou jako základní číslovka vždy v jednotném čísle