i-Studovna

Částice

1. definice
2. k čemu slouží?
3. významy částic
4. další částice


1. ČÁSTICE

= je neohebný slovní druh, který označuje vztah mluvčího k výpovědi
- vystihuje modalitu (to, jestli je věta oznamovací, přací, rozkazovací, podmiňovací)
- může zvýrazňovat jakýkoliv větný člen
- může stát na začátku věty, ale i uvnitř věty


2. K ČEMU SLOUŽÍ?


Částice:
a) tvoří neurčitá zájmena
b) jsou součástí stupňování přídavných jmén
c) utvářejí slovesné způsoby

пришё́л бы
ме́нее ва́жный
кто-то
[prišól by]
[mjénije vážny]
[kto-ta]
přišel by
méně důležitý
někdo


3. VÝZNAMY ČÁSTIC

a) tázací:
- vyjadřují otázku

неуже́ли
ра́зве
ли

[niužéli]
[rázvi]
[li]

opravdu, skutečně
snad, copak, což(pak)
zda, jestliže


Неуже́ли его́ нет до́ма? [niužéli jivó nět dóma] (On) opravdu není doma?
Э́то ра́зве ва́ша соба́ка? [éta rázvi váša sabáka] Je to snad váš pes?
Не зна́ешь, пра́вда ли, что он перее́хал? [ni znáiš právda li što on pirijéchal] Nevíš, zda je pravda, že se přestěhoval?

b) zvolací:
- vyjadřují neklid, nadšení, údiv

что за
как

[što za]
[kak]

co je to za
jak


Что за шум! [što za šum] Co je to za hluk!
Как тебе́ не сты́дно! [kak tibjé ni stýdna] Že se nestydíš! (Jak to, že se nestydíš!)

c) ukazovací:
- zdůrazňují předmět, kterého si máme všimnout

вот
вон

[vot]
[von]

tu(hle), to(hle), ten(hle) atd.
tam(hle)


Вот э́та кни́га мне нужна́. [vot éta kníga mně nužná] Tuhle knihu potřebuji.
Продаё́тся вон тот дом. [pradajótsa von tot dom] Tam ten dům je na prodej.

d) posilňovací:
- zesilují význam slova ve větě

да́же
ведь
же
всё-таки́

[dážy]
[věd']
[že]
[fso-takí]

dokonce
vždyť
(ale) vždyť
přece


Да́же я э́то зна́ю. [dážy ja éta znáju] Dokonce i já to vím.
Ты ведь никогда́ не был в Аме́рике. [ty věď nikagdá ně byl v amjérikě] Vždyť ty jsi nikdy nebyl v Americe.
Ты же живё́шь один! [ty že žyvjóš adín] Vždyť ty žiješ sám.
Всё-таки́ ты был прав. [fso-takí ty byl praf] Měl jsi přece jen pravdu.


e) záporný:
не
- dodává záporné vyznění celé větě nebo jen slovu:

Не смотри́ телеви́зор. [ni smatrí tilivízar] Nedívej se na televizi.
Испеки́ не пиро́г, а пече́нье. [ispikí ni piróg a pičénje] Nepeč koláč, ale sušenky.


ни
- posiluje zápor, pokud už je ve větě částice не nebo нет:

В лесу́ не слы́шно ни зву́ка. [v lisú ni slýšna ni zvúka] V lese není slyšet ani hlásky.
На не́бе нет ни одно́й звезды́. [na njébě nět ni adnój zvizdý] Na nebi není ani jedna hvězda.


4. DALŠÍ ČÁSTICE


вряд ли
пусть
и́менно
мол
хоть
приблизи́тельно
почти́
чуть

stěží (nejspíš ne)

právě
prý
aspoň
přibližně
skoro, téměř
málem, sotva


a další

Я вряд ли приду́. [ja vrját li pridú] Nejspíš nepříjdu.
Пусть он уйдё́т. [puskáj on ujďót] Ať odejde.
И́менно за э́то я тебя́ полюби́ла. [ímina za éta ja tibjá paľubíla] Právě kvůli tomuto jsem se do tebe zamilovala.
Он сказа́л, мол я не до́ма. [on skazál mol ja ni dóma] (On) řekl, že prý nejsem doma.
Скажи́ хоть одно́ сло́во. [skažý choť adnó slóva] Řekni aspoň jedno slovo.
Приблизи́тельно че́рез час. [priblizítiľna čjéris čas] Přibližně za hodinu.
Мы почти́ на ме́сте. [my pačtí na mjéstě] Už jsme skoro na místě.
Я чуть не упа́ла. [ja čuť ni upála] Málem jsem spadla.


PAMATUJ


- někdy může být částice i samostatnou větou