i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Časování nepravidelných sloves

1. definice
2. hláskové změny v časování
3. slovesa haben a sein 
4. modální slovesa


1. ČASOVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

- sloveso ve větě se musí časovat
- při časování sloves se mění koncovka dle dané osoby, čísla, času a způsobu (např. rozkaz, podmiňovací způsob aj.)
- nepravidelná slovesa se také nazývají silná slovesa (starke Verben)
- na rozdíl od pravidelných sloves mění nepravidelná nejen svou koncovku, ale i samohlásku v kořenu slova
- samohláska se mění vždy jen ve 2. a 3. osobě jednotného čísla, ostatní osoby se časují pravidelně
- časování nepravidelných sloves je třeba se naučit zpaměti; je však možné vysledovat několik pravidel, která při tom mohou pomoci


2. HLÁSKOVÉ ZMĚNY V ČASOVÁNÍ

Změna e i:

- nejčastější změna je u sloves, která mají v infinitivu e 
- e se změní ve 2. a 3. osobě jednotného čísla na i

DE tab casovani e i II.


- např. slovesa:
brechen (du brichst)
essen (du isst)
geben (du gibst) 
helfen (du hilfst)
nehmen (du nimmst)
sprechen (du sprichst)
treffen (du triffst)
vergessen (du vergisst)
zlomit
jíst
dát
pomoct
vzít
mluvit
setkat se
zapomenout

 

Triffst du mich morgen? Sejdeš se se mnou zítra?
Du isst immer so ungesund. Jíš vždy tak nezdravě.
Sie vergisst viel. Hodně zapomíná.Změna e ie:

present continuous


- méně častá změna, např. u sloves:
befehlen (du befiehlst) 

empfehlen (du empfiehlst)
geschehen (es geschieht)

lesen (du liest)
sehen (du siehst)

stehlen (du stiehlst) 
rozkázat
doporučit

stát se
číst

vidět
krást

 

Was empfiehlst du mir? Co mi doporučuješ?
Siehst du das auch? Vidíš to taky?
Es geschieht oft. Stává se to často.Změna aä:

present continuous  


- např. slovesa:
fahren (du fährst) 
halten (du hältst) 
laden (du lädst) 
lassen (du lässt) 
schlafen (du schläfst) 
schlagen (du schlägst) 
tragen (du trägst) 
wachsen (du wächst) 
waschen (du wäschst) 
jet
držet
zvát
nechat
spát
bít
nosit
růst
mýt

 

Hältst du das aus? Vydržíš to?
Die Blume wächst schnell. Květina roste rychle.
Sie trägt nur Markenkleidung. Nosí jen značkové oblečení.


- podobně se mění i a v dvojhlásce au na přehlasované äu
- s přehláskou se mění i výslovnost z [au] na [oj]

Sie läuft jeden Tag im Park. Každý den běhá v parku.3. SLOVESA HABEN A SEIN

- haben (mít) a sein (být) jsou dvě nejdůležitější slovesa, která je třeba spolehlivě umět
- patří do skupiny tzv. pomocných sloves, která jsou všechna nepravidelná
- název pomocná slovesa poukazuje na to, že se s jejich pomocí formují gramatické časy (např. minulost)
- sloveso sein se časuje nepravidelně i v množném čísle (na rozdíl od všech ostatních nepravidelných sloves)

DE tab casovani haben sein  IV.-2


- slovesa sein a haben se používají i jako plnovýznamová slovesa
Ich habe Hunger. Mám hlad.
Ich bin hungrig. Jsem hladový.
Lena hat keinen Erfolg. Lena nemá úspěch.
Lena ist sehr erfolgreich. Lena je velmi úspěšná.
Hast du einen Kuli? Máš pero?
Sind Sie der Direktor dieser Firma? Jste ředitelem této firmy?
Seid ihr schon müde? Jste už unavení?

 

4. MODÁLNÍ SLOVESA

- modální neboli způsobová slovesa modifikují význam slovesa
- všechna se časují v jednotném čísle nepravidelně, v množném pak pravidelně
- v jednotném čísle mění (vyjma sollen) kmenovou souhlásku, přičemž tvar 1. a 3. osoby je identický 

DE tab casovani modaly  V.


- modální slovesa se většinou používají společně s významovým slovesem, které stojí na konci věty v infinitivu
Ich muss jeden Tag trainieren.  Musím každý den trénovat.
Die Arbeit soll morgen fertig sein.  Práce má být do zítřka hotová.
Können Sie Deutsch sprechen?  Umíte mluvit německy?
Wir mögen keine Süßigkeiten.  Nechceme / nemáme rádi sladkosti.
Ihr dürft nicht schreien.  Nesmíte křičet.

- změnou modálního slovesa se zcela změní smysl věty
Ich will Klavier spielen.  Chci hrát na klavír.
Ich muss Klavier spielen.  Musím hrát na klavír.
Ich kann Klavier spielen.  Umím hrát na klavír.

- způsobová slovesa se používají i samostatně
Er kann Deutsch. Umí německy.
Ich weiß es nicht.  Nevím to.PAMATUJ

- sloveso wissen (vědět / znát) není ani modální ani pomocné, přesto se ale časuje nepravidelně

DE tab casovani wissen VI.

Ich weiß nicht.  Nevím.
Weißt du ihren Namen?  Znáš její jméno?
Ihr wisst genau, was ich meine.  Víte přesně, co mám na mysli.