i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Budoucí čas

1. definice
2. význam a časování pomocného slovesa werden
3. použití budoucího času


1. BUDOUCÍ ČAS

- budoucnost lze v němčině vyjádřit buďto použitím sloves v přítomnosti (Präsens) nebo gramatickou formou budoucího času (Futur I.)
- Futur I. se tvoří pomocným slovesem werden, které se časuje, a infinitivem významového slovesa, které umístíme až na konec věty

Ich werde ins Theater gehen. Půjdu do divadla.
Ich werde an der Universität studieren. Budu studovat na univerzitě.


Pomocné sloveso werden v 1. osobě jednotného čísla (ich) stojí za podmětem a sloveso nesoucí význam (gehen, studieren) je až na konci věty v infinitivu (neurčitém nečasovaném tvaru).


2. VÝZNAM A ČASOVÁNÍ POMOCNÉHO SLOVESA WERDEN

- sloveso werden znamená stát se a v tomto významu se dá i použít jako sloveso plnovýznamové

Was willst du werden? Čím chceš být?
Ich werde Arzt. Budu / stanu se doktorem.


- werden je také pomocné sloveso pro budoucí čas v němčině a časuje se nepravidelně 

DE tab Budoucnost casovani werden

Wirst du morgen zu Hause sein? Budeš zítra doma?
Er wird keine Zeit haben. Nebude mít čas.
Wir werden nach England fliegen. Poletíme do Anglie.
Ihr werdet Deutsch lernen. Budete se učit německy.


Postavení slovesa werden ve vedlejší větě:
- v němčině stojí slovesa ve vedlejší větě až na jejím konci
- v případě budoucího času stojí vyčasované werden za infinitivem významového slovesa

Ich denke, dass er morgen kommen wird. Myslím, že zítra přijde.3. POUŽITÍ BUDOUCÍHO ČASU

- v běžné řeči se pro vyjádření budoucnosti velmi často používá přítomný čas (Präsens)
- jedná se přitom stále o standartní (nikoliv hovorovou) němčinu
- stačí ve větě použít určení času (dnes - heute, večer - am Abend aj.) a sloveso v přítomnosti

Am Abend gehe ich ins Kino.  Večer půjdu do kina.
Ich fahre am Montag nach Prag. Pojedu v pondělí do Prahy.
Er kocht heute für uns. On pro nás dnes uvaří.
Der Zug geht um 11 Uhr. Vlak odjíždí v 11 hodin.


- Futur I. zní u prostých vět dramaticky, samozřejmě ale není špatně
- běžně se Futur I. používá u vážných témat

Er wird die neue Firmenpolitik erklären.  Bude vysvětlovat novou firemní politiku.


- u nejistých dohadů o budoucnosti

Der Chef wird in seinem Büro sein.  Šéf bude ve své kanceláři.
Es wird heute regnen. Dnes bude pršet.


- u slibů, prognóz a pevných plánů do budoucna

Ich werde eine neue Arbeit suchen. Budu si hledat novou práci.
Wir werden ein neues Projekt haben. Budeme mít nový projekt.