i-Studovna

 BUDOUCÍ ČAS PRAVIDELNÝCH SLOVES

 

1. Definice

2. Složený budoucí čas
3. Jednoduchý budoucí čas
4. Podmiňovací způsob

1. Budoucí čas pravidelných sloves
- vyjadřuje budoucí děj
- má dva tvary: 

a) složený budoucí čas

b) jednoduchý budoucí čas 

- v ruštině je na rozdíl od češtiny nutno vždy použít osobní zájmeno


2. Tvar
složeného budoucího času

- tvar pomocného slovesa быть + infinitiv nedokonavých sloves (= časově neohraničený děj)


чита́ть    [čitát']      číst

   я 

   бу́ду

   [búdu]

   budu číst

   ты

   бу́дешь

   [búdiš]

   budeš číst

   он / она́ / оно́

   бу́дет

   [búdit]

   чита́ть

   bude číst

   мы

   бу́дем

   [búdim]

   [čitáť]

   budeme číst

   вы

   бу́дете

   [búditě]

   budete číst

   они́ 

   бу́дут

   [búdut]

   budou čístЯ бу́ду ходи́ть на рабо́ту .                   [ja búdu chadíť na rabótu]               Budu chodit do práce.

Ты бу́дешь смотре́ть телеви́зор.        [ty búdiš smatrjéť tilivízar]               Budeš se dívat na televizi.

Она́ бу́дет гото́вить у́жин.                   [aná búdit gatóviť úžin]                   Bude vařit večeři.

Мы бу́дем лови́ть ры́бу.                      [my búdim lavíť rýbu]                      Budeme chytat ryby.

Вы бу́дете игра́ть в футбо́л.               [vy búditě igráť f futból]                   Budete hrát fotbal.

Они́ бу́дут чита́ть.                                [aní búdut čitáť]                               Budou (si) číst.

- zápor se vyjadřuje částici не , která se dává za zájmeno, před tvar pomocného slovesa быть а infinitiv slovesa

Я не бу́ду есть.                                     [ja ni búdu jesť]                               Nebudu jíst.


3. Tvar jednoduchého budoucího času 
- vyjadřuje se přítomnými tvary dokonavých sloves (= časově ohraničený děj) 
- např. прочита́ть (přečíst), написа́ть (napsat), вы́учить (naučit se)


прочита́ть    [pračitát']      přečíst 

   nedokonavý

   dokonavý

   я

   чита́ю

   про чита́ю

   [čitáju pračitáju]

   čtu, přečtu

   ты

   чита́ешь

   про чита́ешь

   [čitáješ pračitáješ]

   čteš, přečteš

   он / она́ / оно́ 

   чита́ет

   про чита́ет

   [čitáit pračitáit]

   čte, přečte

   мы

   чита́ем

   про чита́ем

   [čitáim pračitáim]

   čteme, přečteme

   вы

   чита́ете

   про чита́ете

   [čitáite pračitáite]

   čtete, přečtete 

   они́ 

   чита́ют

   про чита́ют

   [čitájut pračitájut]

   čtou, přečtouЯ поме́ряю ту́фли.                           [ja pamjéraju túfli]                   Zkusim si boty.

Ты расска́жешь ему́ про меня́ ?     [ty raskážyš pra miňá]            Řekneš (povyprávíš) mu o mě?

Он наре́жет сала́т.                           [on narjéžit salát]                    Nakrájí salát.

Мы уви́дем спекта́кль.                    [my uvídim spiktákl']               Uvidíme představení.

Вы пое́дете в го́род .                       [vy pajéditě v gódat]               Pojedete do města.

Они́ погуля́ют в па́рке.                    [aní pagul'ájut f párkě]            Projdou se v parku.


- zápor se vyjadřuje částici не, která se dává za zájmeno, před sloveso


Она́ не поме́ряет пла́тье.             
[aná ni pamjérajet plát'je]       Nezkusí si šaty.

 
4. Podmiňovací způsob

- se tvoří přidáním částice бы k příslušnému tvaru slovesa v minulém čase
- бы stoji vždy samostatně
- zdůrazňuje to slovo, po kterém následuje
- nejčastějí je na druhém místě, ale může se posouvat i dále směrem doleva
- záporná částice не je vždy před slovesem

     

   я 

 

   чита́л, чита́ла, чита́лo

   [čitál, -a,- a]

   četl, četla, četlo bych

   ты

 

   чита́л, чита́ла, чита́лo

   [čitál, -a, -a]

   četl, četla, četlo bys

   он / она́ / оно́

  бы

   чита́л, чита́ла, чита́лo

   [čitál, -a, -a]

   četl, četla, četlo by

   мы

  [by]

   чита́ли

   [čitáli]

   četli, četly, četla bychom

   вы

 

   чита́ли

   [čitáli]

   četli, četly, četla byste

   они́ 

 

   чита́ли

   [čitáli]

   četli, četly, četla by

 

Я бы тебя́ уви́дел.                                 [ja by tib' á uvídil]                       Uviděl bych tě.

Ты бы ушёл домо́й .                              [ty by u šól damój]                     Odešel bys domu.

Сего́дня бы он купи́л маши́ну.             [siv ódňa by on kipíl mašýnu]    Dnes by koupil auto.

Мы бы не прое́хали ми́мо.                   [my by ni praj échali míma]        Neprojeli bychom kolem.

Вы бы чита́ли кни́гу .                            [vy by čitáli knígu]                      Četli byste knihu.

Они́ бы не заплати́ли.                           [an í by ni zaplatíli]                     Nezaplatili by.


PAMATUJ

otázka = slovosled se nemění, pouze intonace


Что мы бу́дем ку́шать?
                        [što my búdim kúšať]                 Co budeme jíst?

Мы смо́жем уйти́?                               [my sm óžym ujtí]                       Budeme moct odejít?