i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Zvratná slovesa

1. definice
2. zvratná zájmena
3. postavení zvratných zájmen ve větě
4. pravá zvratná slovesa
5. nepravá zvratná slovesa
6. srovnání s češtinou


1. ZVRATNÁ SLOVESA

- zvratná slovesa jsou slovesa, která se vyskytují se zvratným zájmenem (Reflexivpronomen)
- jejich postavení ve větě a časování je stejné jako u pravidelných sloves
- zvratné zájmeno odkazuje na podmět věty a skloňuje se

Ich wäsche mir die Hände . Myji si ruce.

Podmět je v 1. osobě jednotného čísla (já), sloveso doplňuje zvratné zájmeno taktéž v 1. osobě a ve 3. pádu (české „si“).

Er freut sich. Těší se.

Podmět je ve 3. osobě jednotného čísla (on), sloveso je doplněno zvratným zájmenem ve 3. osobě a ve 4. pádu (české „se“).2. ZVRATNÁ ZÁJMENA

- čeština používá pro všechny osoby dva tvary zvratného zájmena: si a se
- v němčině existuje jen jeden tvar zvratného zájmena sich
- sich se používá ve 3. osobě jednotného i množného čísla a v infinitivu, skloňuje se
- pro ostatní osoby se používají příslušná osobní zájmena ve 3. a 4. pádu

Tabulka (!!!)

- zvratných sloves je v němčině méně
- u každého je nutné se naučit, se kterým pádem se váže
- při překladu absolutně nelze spoléhat na češtinu, která se a si používá pro všechny osoby
- ve slovníku bývá zvratné zájmeno sich u zvratných sloves uvedeno3. POSTAVENÍ ZVRATNÝCH ZÁJMEN VE VĚTĚ

- v hlavní větě a otázce stojí zvratné zájmeno co nejblíže základní skladební dvojIci přísudku (skloňovaného slovesa) a jeho podmětu

Du musst dich warm anziehen.
Musíš se teple oblékat.
Heute musst du dich warm anziehen. Dnes se musíš teple obléct.
Freust du dich? Těšíš se?

- postavení zvratného zájmena ve vedlejší větě

a) pokud je podmět vyjádřen podstatným jménem, stojí zvratné zájmeno před ním

Ich wusste, warum sich mein Freund ärgert. Musíš se teple oblékat.

Peter hat erzählt, dass sich  seine Eltern in Tunis kennengelernt haben.

Peter vyprávěl, že se jeho rodiče seznámili v Tunisku.


b) pokud je podmět vyjádřen osobním zájmenem, stojí zvratné sloveso za ním

Ich wusste, warum er sich ärgert. Věděl/a jsem, proč se zlobí.

Peter hat erzählt, dass sie  sich in Tunis kennengelernt haben.

Petr vyprávěl, že se seznámili v Tunisku.4. PRAVÁ ZVRATNÁ SLOVESA

- pravá zvratná slovesa jsou ta, která se používají výhradně se zvratnou částicí
- tzn. sloveso se nevyskytuje samostatně
- zájmena nemohou být nahrazena podstatnými jmény ani zájmeny jiných osob

ich beeile mich - pospíším si
nelze:  
ich beeile Robert
ich beeile ihn

- slovesa jsou doplněna
a) zvratnými zájmeny ve 4. pádu

sich befinden
sich benehmen
sich erholen
sich kümmern
sich schämen
sich sorgen
sich verlieben

nacházet se, nalézat se
chovat se
odpočinout si, zotavit se
starat se
stydět se
starat se
zamilovat se


b) zvratnými zájmeny ve 3. pádu

sich etwas ansehen
sich einbilden
sich etwas vornehmen

prohlédnout si něco
namlouvat si, domýšlet si
předsevzít si


Ich schäme mich. Stydí se.
Du musst dich erholen. Musíš se zotavit.
Sie kümmert sich um ihren Vater. Stará se o svého otce.
Wir haben uns verliebt. Zamilovali jsme se.
Habt ihr euch die Bilder angesehen? Prohlédli jste si ty obrazy?
Sie haben sich verirrt. Ztratili se.


5. NEPRAVÁ ZVRATNÁ SLOVESA


- tato slovesa lze použít jako zvratná i nezvratná
- bez zvratného zájmena jsou to obyčejná slovesa, která mohou být doplněna předmětem ve formě jakéhokoli zájmena, podstatného jména nebo obojím
- některá slovesa se mohou - stejně jako v češtině - používat se zvratným zájmenem ve 3. i ve 4. pádu, mají pak rozdílný význam
- příklad:
nezvratné sloveso jemanden/etwas vorbereiten - připravit koho/co (4. pád)
zvratné sloveso sich vorbereiten - připravit se/si (4./3. pád)

Er hat ihn auf den Test vorbereitet. Připravil ho na zkoušku. (koho - 4. pád)
Ich habe das Abendessen vorbereitet. Připravil/a jsem večeři. (co - 4. pád)
Ich habe mir das Abendessen vorbereitet. Připravil/a jsem si večeři. (zvratné - 3. pád)
Ich habe mich schlecht vorbereitet . Špatně jsem se připravil/a. (zvratné - 4. pád)

- další příklady:

sich ändern - změnit se
sich treffen - potkat se, setkat se
sich verletzen - zranit se
sich waschen - umýt se

etwas ändern - (z)měnit něco
jemanden treffen - někoho potkat
jemanden verletzen - někoho zranit
etwas waschen - prát, umývat


Ich entschuldige mich für heute. Pro dnešek se omlouvám.
Bitte entschuldigen Sie ihn, er ist krank. Prosím, omluvte ho, je nemocný.


6. SROVNÁNÍ S ČESTINOU

- čeština má více zvratných sloves než němčina
- mnohá česká zvratná slovesa jsou v němčině nezvratná, např.

baden
erfahren
erscheinen
gelingen
heißen
lachen
spiele

koupat se
ozvědět se
objevit se
podařit se
jmenovat se
smát se
hrát si


Er lernt schnell. 
Er lernt sich schnell.

Učí se rychle.
Sie fragen nach dem Weg. 
Sie fragen sich nach dem Weg.
Ptají se na cestu.

- zvratná slovesa se mohou v každém jazyce pojit se zájmenem v jiném pádé
- nelze se tedy spoléhat na doslovný překlad z češtiny

Du musst dich ausruhen. (4. pád) Musíš si odpočinout. (3. pád)
Ich sehe mir das an. (3. pád) Podívám se na to. (4. pád)
Ich erinnere mich an ihn. (4. pád) Pamatuji si na něho. (3. pád)
Du musst dich beeilen. (4. pád) Musíš si pospíšit. (3. pád)


PAMATUJ


- zvratná slovesa lze použít místo trpného rodu:

Channel Parfüms verkaufen sich sehr gut. Parfémy Channel se velmi dobře prodávají.
Die Waschmaschine lässt sich nicht reparieren.

Pračka senedá opravit.